Αρχική Uncategorized πολιτική-απορρήτου

πολιτική-απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.tvcreta.gr οπως και στην εφαρμογη για android και ios TV CRETA  είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε τις παραγγελίες σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Νόμου 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες». Ο σχεδιασμός της παρούσας ιστοσελίδας επιτρέπει στον χρήστη να την επισκέπτεται χωρίς ν’ αποκαλύπτει την ταυτότητά του. Η δήλωση προσωπικών στοιχείων του χρήστη είναι απαραίτητη μόνο αν επιθυμεί να προβεί σε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον υπεύθυνο λειτουργίας της. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων μας τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Ασφάλεια

Η «τηλεοραση CRETA» αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.


Privacy

During your visit to the pages of www.tvcreta.gr as for the app for Android και ios "TV CRETA" you may be asked to state your personal information concerning you (name, email address, telephone, etc.) as a rule to process your orders, in accordance with the provisions of Law 2472/1997 on “Protection of the individual from the processing of personal data” and Law 3471/2006 on “Protection of personal data and privacy in electronic communications”.The design of this website allows the user to visit it without revealing his identity.The declaration of personal data of the user is necessary only if he wishes to communicate via e-mail with the person in charge of its operation.Any personal data that you state anywhere on the pages and services of our websites are adhered to solely for reasons of concern your transactions with us, the improvement of the provided services and ensuring the operation of the respective service and is not allowed be used by any third party(with the exception where provided by law to the competent authorities only).

Security

“TV CRETA” recognizes the importance of the issue of the security of your Personal Data and takes all necessary measures, with the most modern and advanced methods, to ensure your maximum possible security. All information related to your personal information is secure and confidential.

Εκπομπές


Δεν υπάρχουν video